I.Z.U.M. Studio


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, 36 Akademika Sakharova St.


  Schedule

Opening Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
10:00 AM - 7:00 PM


Saturday
11:00 AM - 3:00 PM


I.Z.U.M. Studio

+38 (097) 771 87 70
http://izum-textil.in.ua/